වී වෙන්දේසි කිරීම – ඌව පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව

වී වෙන්දේසි කිරීම – ඌව පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව දැන්වීම භාගත කරන්න ලංසු කරුවන් සඳහා උපදෙස්, ලංසු ලේඛන,...

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය නිලධාරීන් සඳහා ගෙවතු වගාව පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන

ඌව පළාත් සභා රාජ්‍ය නිලධාරීන් සඳහා ගෙවතු වගාව පිළිබඳ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් පැවැත්වීමට ඌව පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව මගින් 2022-06-21 වන දින පෙ.ව. 9.00ට ඌව පළාත් සභා පර්සි සමරවීර අනුස්මරණ සම්මන්ත්‍රණ ශාලාවේදී සිදු...