ඌව පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල අන්තර්ජාල බිහිදොර වෙත

සාදරයෙන් පිළිගනිමු ..!

දැක්ම

සෞභාග්‍යමත් ඌව වෙල්ලස්සක් සඳහා තිරසාර කෘෂිකර්මයක්

මෙහෙවර

ඌව පළාත තුළ උචිත කෘෂි තාක්ෂණය ප්‍රචලිත කිරීමෙන් ආහාර සුරක්ෂිතතාව ඇති කිරීම, ගොවි ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම සහ කෘෂි ව්‍යවසායකයන් සවිබල ගැන්වීම