කාර්‍යභාරය


ඌව පළාත තුළ පළාත්බද කාර්යය සඳහා කෘෂිකාර්මික ව්‍යාප්තිය, ප්‍රවර්ධනය, අධ්‍යාපන හා කෘෂිකාර්මික පර්යේෂණ මඟින් ඌව පළාතේ ගොවි ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය උසස් කරලීම පිණිස මනා සම්බන්ධීකරණයක් මෙන්ම, මනා කළමනාකරණයක් පවත්වා ගනිමින්, නවීන තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයන් හදුන්වා දී කෘෂිකර්ම සංවර්ධනය ඉහළ තලයකට ගෙන ඒමෙන් ගොවිජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය උසස් කරලීම සඳහා දායකත්වය සැපයීම.