ඌව පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ පවතින සේවා ස්ථාන


 

නියෝජ්‍ය කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය බදුල්ල .

  1. සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය – බදුල්ල.
  2. සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය – බණ්ඩාරවෙල
  3. සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය – වැලිමඩ
  4. සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය – මහියංගනය

නියෝජ්‍ය කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය මොණරාගල.

  1. සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය – මොණරාගල
  2. සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය – වැල්ලවාය
  3. සහකාර කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය – බිබිල

සේවා සංස්කරණ අභ්‍යාස ආයතනය – බිදුණුවැව.

රජයේ බීජ ගොවිපොළ හා පුහුණු මධ්‍යස්ථානය. – ඔක්කම්පිටිය

දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම පුහුණු මධ්‍යස්ථානය – බිබිල.

කෘෂිකර්ම උපදේශක කාර්යාලය – 102