අප ගැන


දැක්ම

සෞභාග්‍යමත් ඌව වෙල්ලස්සක් සඳහා තිරසාර කෘෂිකර්මයක්

මෙහෙවර

ඌව පළාත තුළ උචිත කෘෂි තාක්ෂණය ප්‍රචලිත කිරීමෙන් ආහාර සුරක්ෂිතතාව ඇති කිරීම, ගොවි ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංවීම සහ කෘෂි ව්‍යවසායකයන් සවිබල ගැන්වීම

 

අරමුණු

  • ගොවින්ගේ අදායම වැඩිකිරීම සහ ජීවන තත්ත්වය ඉහළ නැංවීමට අමතරව රැකියා අවස්ථා ඇති කිරීම හා ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල දරිද්‍රතාව අඩු කිරීම.
  • ආහාර හා පෝෂණ සුරක්ෂිතතාව තහවුරු කිරීම, දැරිය හැකි මිලකට ආහාර ලබා ගැනිමට මිලදී ගැනිමට ඇති හැකියාව ඇති කිරීම සහ දේශිය හා විදේශිය වෙළෙඳපොල සඳහා අමතර නිෂ්පාදනය සිදු කිරීම.
  • කෘෂිකාර්මික අංශයේ තිරසාර සංවර්ධනය සඳහා ස්වාභාවික සම්පත් කාර්යක්ෂම ලෙස කළමනාකරණය ආරක්ෂා කිරීම හා සංරක්ෂණය.
  • කෘෂි නිෂ්පාදන අලෙවි කිරීම සඳහා වෙළඳපළ සම්බන්ධීකරණය.
  • අහාර හා පෝෂණ තත්වයන් දියුණු කිරීම.