අප අමතන්න

ඌව පළාත් කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව
රත්වත්ත මාවත
බදුල්ල, 90000, ශ්‍රී ලංකාව

දුරකථනය : +94 (0)55 222 9318
ෆැක්ස් : +94 (0)55 222 9318
විද්‍යුත් තැපෑල : agriuva@gmail.com


 

  නිලධාරියාගේ නම

තනතුර

වගකීම් ක්ෂේත්‍රය

දුරකතන අංකය

       
       
       
       
       
       

Contact us

2 + 11 =